Betingelsar for påmelding, deltaking:

 • Ved påmelding må deltakar akseptere vilkåra for deltaking som følger av arrangørens heimeside og andre vilkår som har blitt kommunisert gjennom marknadsføring av konkurransen.

 • Deltakar fråskriv eitkvart ansvar overfor arrangøren og eventuelle tredjepart som medverkar til påmeldinga til og gjennomføringa av konkurransen som måtte oppstå i forbindelse med påmelding og deltaking i konkurransen.

 • Deltakar bekreftar at han/hun er egna for deltaking i konkurransen.

 • Deltakar aksepterer at han/hun ikkje kan krevje refusjon av påmeldingsavgift eller andre betalte avgifter, og at deltakars informasjon lagrast elektronisk til bruk i forbindelse med gjennomføringa av konkurransen.

 • Arrangør har ansvarsforsikring, denne dekker ikkje deltakarar, det anbefalast å ha eigen ulukkesforsikring (eks. reiseforsikring)

 • Deltakar gir løpsorganisasjonen rett til å bruke film og bilete tatt under løpet vederlagsfritt i marknadsføring, presseskriv, internett, på TV osv

Betingelsar før, under og etter løpet, sikkerheit og opptreden:

 • Alle deltek på eige ansvar og risiko. Det er ein sjølvfølgje å hjelpe andre!
 • Deltakar plikter å setje seg inn i all skriftleg informasjon gitt av arrangør og rette seg etter beskjeder gitt av arrangør.
 • Dersom ein anna deltakar kjem i ein nødssituasjon plikter man å hjelpe til etter beste evne.
 • Ved akutt nød ring 113 først av alt! Anbefaler alle å laste ned 113-appen. Meld og frå til kontaktansvarleg Ann Kristin Sperle tlf. 99 39 38 73 (legg det inn som kontakt på tlf.)
 • Me kan i utgangspunktet ikkje hente ut folk eller gje skyss, men meld inn status uansett.
 • Deltakar SKAL ringe/tekste uansett for status om ein avsluttar turen: Ann Kristin Sperle tlf. 99 39 38 73 (legg det inn som kontakt på tlf.)
 • Om avbrote løp må sporings-eining leverast inn til nærmaste sjekkpunkt eller målgang. Ved ikkje levert, kan arrangør krevje deltakar for kostnader med ny sporings-eining.
 • Søppel takast med til kvar sjekkpunkt/mål, det er nulltoleranse for å kaste søppel og det kan føre til diskvalifikasjon.
 • Der løypa går langs veg, skal trafikkreglar følgast.
 • Dyr, turgåarar eller anna tredjepart skal takast hensyn til. Ta heller ein omveg i staden for å skremme opp dyr og folk.
 • Alle grinder, porter skal lukkast. Brot på dette vil medføre diskvalifikasjon.
 • Startnummer skal til ein kvar tid under løpet vere synleg framme på kroppen.
 • Dersom deltakarane kjem ut for tjukk skodde/uvær skal ein danne grupper so ingen må navigere aleine. Vis respekt for vêret og vêrmeldinga.
 • Alle deltakarar må ha mobiltelefon på under heile løpet, dette for at arrangør skal kunne kontakte deltakar. Eks. vis løypeendring ved uvær.
 • Deler av løypa kan verte forkorta eller lagt om i tilfelle uvær eller dårlege forhold (eks. mykje snø, gjørme) Dette vil informerast via epost / heimeside i dagane før, ved racebrief før start eller via sms under løpet.

 

Viktige kontaktar:

BRANN 110

POLITI 112

AMBULANSE/AMK 113

Legevakt Luster 116 117

Løpsleiar: Ann Kristin Sperle 99 39 38 73 epost: anki@jostedal.no

Magne Kvalsøren 412 97 643 epost: magne@kvalsoren.no

 

Obligatorisk utstyr

Sjå løpsmanualen for oppdatert utstyrsliste:

 

 

Meir informasjon vert "løpande" oppdatert...